Regulamin

I.    Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego e-massel.pl (dalej zwanego „serwisem”) oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

2.    Właścicielem i administratorem serwisu jest Sandra Gąska prowadząca działalność pod firmą MASSEL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  z siedzibą w 07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 121.

3.    Przedmiotem działania serwisu jest sprzedaż, promowanie, promocja materiałów budowlanych.

II.    Zawarcie umowy o świadczenie usług

1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie wejścia na stronę internetową serwisu, po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie.

2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

a.    opuszczenia przez Użytkownika serwisu,
b.    wyrejestrowania się przez Użytkownika z serwisu,
c.    decyzji Administratora, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, odmowy udzielenia Administratorowi danych niezbędnych do świadczenia danej usługi, problemami technicznymi po stronie Użytkownika, powodującymi trudności w świadczeniu na jego rzecz usługi przez Administratora.

3.    Przeglądanie zasobów serwisu jest możliwe bez żadnych zobowiązań.

4.    Złożenie zamówienia wymaga rejestracji, zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

5.    Rejestracja wymaga prawidłowego wypełnienia formularza przez Kupującego, danymi potrzebnymi do realizacji: a. Imię, b. Nazwisko, c. Adres e-mail, d. Adres wysyłki, e. Telefon kontaktowy

III. Korzystanie z serwisu i składanie zamówień

1.    Korzystanie z serwisu możliwe jest przy: użyciu standardowych urządzeń wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (takich jak Mozilla, Internet Explorer, Chrome i inne), posiadaniu adresu poczty elektronicznej oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za jego pośrednictwem.

2.    Do prawidłowego funkcjonowania serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron internetowych obsługującego technologię plików „cookies” - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików cookies. Technologię plików cookies rozumie się tutaj jako zapisywanie w pamięci systemów informatycznych (komputerów) osób odwiedzających serwis, plików z informacjami służącymi do personalizacji usług serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w serwisie.

3.    Administrator  wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:

a.    utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
b.    dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika,
c.    tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu
d.    opracowywanie zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych

4.    Pliki «cookies» zostaną zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody na instalację i używanie. Zgoda udzielana jest poprzez skonfigurowanie systemu komputera, oraz programów umożliwiających przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Chrome i in.) w sposób, który umożliwi instalacje plików „cookies” na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z serwisu.

5.    Administrator informuje, że Użytkownik może usunąć instalację plików „cookies”.

6.    Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w serwisie i podanie prawidłowych danych, koniecznych do weryfikacji zamówienia i jego dostawy.

7.    Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” znajdującym się przy każdym produkcie w serwisie. W celu zrealizowania zamówienia należy kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”.

8.    Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod kątem dostępności zamówionych produktów. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca potwierdza dostępność zamówionych przez Kupującego produktów na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu.

9.    Kupujący nie ma wyboru sposobu dokonania płatności. Dopuszczalna jest jedynie płatność elektroniczna obsługiwana przez serwis.

10.  Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8.

11.   Ceny produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.

12.  Ceny produktów w Serwisie nie obejmują kosztów wysyłki.

13.   Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania towaru, mając do wyboru kilka możliwości, z czego nie wszystkie muszą być aktywne dla danego towaru. Dostarczenie zamówionego produktu odbywa się poprzez pocztę lub kuriera.

14.   Zamówienia doręczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na koszt Kupującego w terminie do 14 dni roboczych.

15.    Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny osobom fizycznym dokonującym kupna produktów na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny pod warunkiem zwrotu zamówionych produktów w stanie nie pogorszonym. Koszty związane ze zwrotem produktów ponosi strona dokonująca zakupu.

16  Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od oryginału.


IV.    Odpowiedzialność administratora

1.    Administrator jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Użytkowników, którzy korzystali z serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Administrator nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

2.    Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem serwisu, zapewniający poprawność jego działania.

3.    Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w związku z wprowadzaniem ulepszeń lub modyfikacji technicznych a także konserwacji.

4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu i funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

IV.    Postępowanie reklamacyjne

1.    Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej działania serwisu.

2.    Reklamacja może zostać przesłana na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres: masselfhu@gmail.com

3.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a.    oznaczenie podmiotu składającego (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b.    przedmiot reklamacji,
c.    okoliczności uzasadniające reklamację.

4.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.    Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od wykrycia przyczyn uzasadniających reklamację.

6.     Administrator dołoży wszelkich starań, aby reklamacja rozpatrzona została w terminie 30 dni od jej doręczenia. Informacja o decyzji podjętej w toku postępowania reklamacyjnego zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

V.    Polityka Prywatności

1.    Administratorem danych osobowych jest Sandra Gąska prowadząca działalność pod firmą MASSEL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA (dalej „Administrator”) z siedzibą w 07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 121, NIP:758-22-66-810, REGON 147-10-83-09.

2.    Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.

3.    Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji zamówień dokonanych w serwisie e-massel.pl.

4.    Za odrębną zgodą Użytkownika jego dane osobowe wykorzystywane będą również w celach marketingowych Administratora i w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

5.    Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówień.

6.    Odwołanie zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych, w zakresie przedstawionym w ust. 3, w dowolnym momencie jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.

7.    Dane osobowe będą przetwarzane w bazie o nazwie „Dane Użytkowników MASSEL”

8.    Administrator chroni podane przez Użytkowników dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

VI.  Postanowienia końcowe

1.    Prawem właściwym w przypadku rozpatrywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Dostawa zamówień odbywa się wyłącznie w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
4.    Układ oraz zawartość serwisu pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części serwisu bądź jego zawartości w tym zdjęć, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i innych prawach pokrewnych.
5.    Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej i wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej serwisu o ile nie ma to wpływu na prawa nabyte Użytkownika.